آکادمی زبان داریان

اعداد به زبان ایتالیایی

اعداد به زبان ایتالیایی با ترجمه فارسی

به زبان ایتالیایی، اعداد یکی از اصطلاحات پایه‌ای هستند که برای بیان تعداد، اندازه، ترتیب و غیره استفاده می‌شوند. این اعداد در زبان ایتالیایی از صفر تا بی‌نهایت و با اعداد عشری نیز نمایندگی می‌شوند. به طور کلی، اعداد به دو دسته تقسیم می‌شوند: اعداد صفر تا نه و اعداد ده به بالا. اعداد ایتالیایی می‌توانند برای بیان تعداد اشیاء، سن، زمان، ترتیب، ارقام تلفن و غیره استفاده شوند. در ادامه، اعداد ایتالیایی را بدون ذکر خود اعداد آورده‌ام.

اعداد 0 تا 9 به زبان ایتالیایی با ترجمه فارسی

 

0 – صفر (zero)

1 – یک (uno)

2 – دو (due)

3 – سه (tre)

4 – چهار (quattro)

5 – پنج (cinque)

6 – شش (sei)

7 – هفت (sette)

8 – هشت (otto)

9 – نه (nove)

اعداد 10 تا 20 به زبان ایتالیایی با ترجمه فارسی

 

10 – ده (dieci)

11 – یازده (undici)

12 – دوازده (dodici)

13 – سیزده (tredici)

14 – چهارده (quattordici)

15 – پانزده (quindici)

16 – شانزده (sedici)

17 – هفده (diciassette)

18 – هجده (diciotto)

19 – نوزده (diciannove)

20 – بیست (venti)

اعداد به زبان ایتالیایی

اعداد 21 تا 100 به زبان ایتالیایی با ترجمه فارسی

 

ایتالیایی فارسی
21 ventuno (بیست و یک)
22 ventidue (بیست و دو)
23 ventitré (بیست و سه)
24 ventiquattro (بیست و چهار)
25 venticinque (بیست و پنج)
26 ventisei (بیست و شش)
27 ventisette (بیست و هفت)
28 ventotto (بیست و هشت)
29 ventinove (بیست و نه)
30 trenta (سی)
31 trentuno (سی و یک)
32 trentadue (سی و دو)
33 trentatré (سی و سه)
34 trentaquattro (سی و چهار)
35 trentacinque (سی و پنج)
36 trentasei (سی و شش)
37 trentasette (سی و هفت)
38 trentotto (سی و هشت)
39 trentanove (سی و نه)
40 quaranta (چهل)
41 quarantuno (چهل و یک)
42 quarantadue (چهل و دو)
43 quarantatré (چهل و سه)
44 quarantaquattro (چهل و چهار)
45 quarantacinque (چهل و پنج)
46 quarantasei (چهل و شش)
47 quarantasette (چهل و هفت)
48 quarantotto (چهل و هشت)
49 quarantanove (چهل و نه)
50 cinquanta (پنجاه)
51 cinquantuno (پنجاه و یک)
52 cinquantadue (پنجاه و دو)
53 cinquantatré (پنجاه و سه)
54 cinquantaquattro (پنجاه و چهار)
55 cinquantacinque (پنجاه و پنج)
56 cinquantasei (پنجاه و شش)
57 cinquantasette (پنجاه و هفت)
58 cinquantotto (پنجاه و هشت)
59 cinquantanove (پنجاه و نه)
60 sessanta (شصت)
61 sessantuno (شصت و یک)
62 sessantadue (شصت و دو)
63 sessantatré (شصت و سه)
64 sessantaquattro (شصت و چهار)
65 sessantacinque (شصت و پنج)
66 sessantasei (شصت و شش)
67 sessantasette (شصت و هفت)
68 sessantotto (شصت و هشت)
69 sessantanove (شصت و نه)
70 settanta (هفتاد)
71 settantuno (هفتاد و یک)
72 settantadue (هفتاد و دو)
73 settantatré (هفتاد و سه)
74 settantaquattro (هفتاد و چهار)
75 settantacinque (هفتاد و پنج)
76 settantasei (هفتاد و شش)
77 settantasette (هفتاد و هفت)
78 settantotto (هفتاد و هشت)
79 settantanove (هفتاد و نه)
80 ottanta (هشتاد)
81 ottantuno (هشتاد و یک)
82 ottantadue (هشتاد و دو)
83 ottantatré (هشتاد و سه)
84 ottantaquattro (هشتاد و چهار)
85 ottantacinque (هشتاد و پنج)
86 ottantasei (هشتاد و شش)
87 ottantasette (هشتاد و هفت)
88 ottantotto (هشتاد و هشت)
89 ottantanove (هشتاد و نه)
90 novanta (نود)
91 novantuno (نود و یک)
92 novantadue (نود و دو)
93 novantatré (نود و سه)
94 novantaquattro (نود و چهار)
95 novantacinque (نود و پنج)
96 novantasei (نود و شش)
97 novantasette (نود و هفت)
98 novantotto (نود و هشت)
99 novantanove (نود و نه)
100 cento (صد)
یک نکته مهم در شمارش اعداد تا ۱۰۰ در ایتالیایی این است که برای اعداد ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و غیره تا ۹۰، از عبارت‌های خاصی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، برای ۲۰ از “venti” استفاده می‌شود، برای ۳۰ از “trenta”، برای ۴۰ از “quaranta” و بقیه تا ۹۰ نیز به همین صورت است. این عبارات کلیدی برای شمارش بزرگترین دهگان نیز به کار می‌روند، مانند ۵۰ (cinquanta)، ۶۰ (sessanta) و غیره. این نکته مهم است زیرا به شمارش اعداد ایتالیایی تا ۱۰۰ کمک می‌کند و روشن‌ترین و سریع‌ترین راه برای یادگیری این اعداد است.

آموزش اعداد ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ به ایتالیایی با ترجمه فارسی

 

اعداد ایتالیایی از 1000 به بالا اغلب با زمانی که مرتبط با آن اعداد هستند یا برای شمارش اعداد بزرگتر استفاده می‌شوند. در ادامه اعداد ایتالیایی از 1000 تا 10000 همراه با ترجمه فارسی آورده شده است:

1000 – mille (هزار)

2000 – duemila (دو هزار)

3000 – tremila (سه هزار)

4000 – quattromila (چهار هزار)

5000 – cinquemila (پنج هزار)

6000 – seimila (شش هزار)

7000 – settemila (هفت هزار)

8000 – ottomila (هشت هزار)

9000 – novemila (نه هزار)

10000 – diecimila (ده هزار) این اعداد می‌توانند برای نشان دادن تعداد چیزها، مبالغ پول، سن، و غیره استفاده شوند.

اعداد به زبان ایتالیایی

بیان شماره تلفن به ایتالیایی

در ایتالیایی، شماره تلفن به صورت زیر بیان می‌شود:

شماره تلفن: Numero di telefono برای بیان یک شماره تلفن خاص، اعداد از صفر تا نه به ایتالیایی ترجمه می‌شوند، و برای تشکیل شماره تلفن، از نمادهای مختلفی مانند فاصله، خط تیره (-) یا پرانتز استفاده می‌شود.

به عنوان مثال: شماره تلفن: ۰۲۰۳۶۵۷۸۹۰۱ ۰۲۰ – ۳۶۵۷۸۹۰۱ یا به صورت دیگر: شماره تلفن: ۰۲۰/۳۶۵۷۸۹۰۱ ۰۲۰ / ۳۶۵۷۸۹۰۱ این فرمت‌ها به شماره تلفن مختلفی در ایتالیا اشاره دارند.

برای آموزش زبان ایتالیایی میتوانید از آکادمی دریان که سال هاست در زمینه ی آموزش زبان های مختلف تجربه دارد کمک بگیرید.

بیان تاریخ تولد به زبان ایتالیایی

 

تاریخ تولد به ایتالیایی به عنوان “Data di nascita” یا “Compleanno” بیان می‌شود. برای بیان تاریخ تولد خود، ابتدا از کلمه “il” استفاده می‌کنیم که به معنی “روز” است، سپس از اعداد ایتالیایی برای روز، ماه و سال استفاده می‌کنیم.

به عنوان مثال: تاریخ تولد من: Il mio compleanno è il ventidue gennaio duemila. (تاریخ تولد من بیست و دوم ژانویه دوهزار است.) در اینجا “il” به معنی “روز”، “ventidue” به معنی “بیست و دو”، “gennaio” به معنی “ژانویه” و “duemila” به معنی “دوهزار” است.

به طور کلی، تاریخ تولد به ایتالیایی باید به شکل زیر باشد: Il [روز] [ماه] [سال] مثلاً: Il mio compleanno è il tredici aprile duemila e trentacinque. (تاریخ تولد من سیزدهم آوریل ۱۹۳۵ است.) در اینجا “tredici” به معنی “سیزده”، “aprile” به معنی “آوریل”، “duemila” به معنی “دوهزار” و “trentacinque” به معنی “سی و پنج” است.

بیان سن به زبان ایتالیایی

 

بله، برای بیان سن به زبان ایتالیایی از عبارت “età” استفاده می‌شود. سپس از اعداد ایتالیایی برای بیان سن استفاده می‌شود. به طور کلی، عبارت “età” به معنی “سن” است. مثال: سن من ۳۰ سال است. “La mia età è trenta anni.” در اینجا “La mia età” به معنی “سن من”، “è” به معنی “است”، “trenta” به معنی “سی” و “anni” به معنی “سال” است.

چند اصطلاح عامیانه ایتالیایی با اعداد

 

در ایتالیایی نیز مانند بسیاری از زبان‌ها، اصطلاحاتی با اعداد وجود دارد که به عنوان اصطلاحات عامیانه استفاده می‌شوند. اینجا چند مثال از آنها آورده شده است:

“Avere vent’anni”: به معنی بیست سال داشتن است، اما در واقعیت به معنی جوان بودن و در اوج جوانی بودن است.

“Essere al settimo cielo”: به معنی در هفتم آسمان بودن است، اما به معنی بسیار خوشحال یا خوشحالی عمیق بودن است.

“Essere al cento per cento”: به معنی صد در صد بودن است، اما به معنی کاملاً مشتاق و پرانرژی بودن است.

“Avere il due di picche”: به معنی دو نقطه برای پیک است، اما به معنی چیزی ارزشمند یا مفید نبودن است.

“Essere al quinto cerchio”: به معنی در پنجمین حلقه بودن است، اما به معنی در مواقع سخت و آزمایشگاهی بودن است.

“Avere il numero uno”: به معنی شماره یک داشتن است، اما به معنی برتری و بودن در صدر یا درجه اول بودن است. این اصطلاحات روزمره ایتالیایی با اعداد به عنوان بخشی از زبان عامیانه و ادبیات زبان استفاده می‌شوند و در فهم و تفسیر متون کمک می‌کنند.

 

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن